$ 300 för att mata Party Giveaway-reglerna

$ 300 för att mata festgivningsreglerna

OFFICIELLA REGLER

INGEN KÖP NÖDVÄNDIGThouston balett sommarintensiv 2016

1. HUR DU GÅR IN: Den här tävlingen börjar kl 12:01 CST den 30 september 2015 och slutar 23:59 CST den 7 oktober 2015. För att gå in online, gå till The Daily South och följ instruktionerna för att skicka din originalhistoria under kommentaravsnittet i blogginlägget. Begränsa en post per person eller e-postkonto. Bidrag blir ensam egendom för sponsor och ingen kommer att bekräftas. Genom att anmäla sig garanterar deltagaren att hans eller hennes bidrag (1) är original och inte kränker tredje parts immateriella rättigheter, (2) har inte publicerats i något medium eller (3) har inte vunnit ett pris.

2. BEDÖMNING: Alla bidrag kommer att bedömas av Southern Living-redaktörer, baserat på följande kriterier: Originalitet (25%); Kreativitet (50%); och lämplighet för tävlingstema (25%). I händelse av oavgjort, kommer en ytterligare 'tie-breaker' -domare att bestämma vinnaren bland alla sådana bundna bidrag med hjälp av bedömningskriterierna ovan. Ofullständiga och / eller felaktiga poster och poster som inte följer alla regler kan diskvalificeras. Domarnas beslut är slutgiltiga och bindande. Vinnaren kommer att meddelas via e-post den 1 november 2015 eller omkring.

3. STÖDBERÄTTELSE: Öppet för lagliga invånare i 50 USA och District of Columbia som är 19 år eller äldre vid tidpunkten för inresa ('Entrant (s)'). Ogiltigt där det är förbjudet enligt lag. Anställda hos Sponsor och dess marknadsföringspartner och deras respektive föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer (och medlemmar i deras närmaste familj och / eller de som bor i samma hushåll för varje sådan anställd) är inte berättigade.

på balettens vrist

4. PRIS OCH UPPGIFTLIGT VÄRDE: 1 vinnare får ett Feed the Party presentkort. Ungefärligt detaljhandelsvärde: $ 300,00. Alla andra utgifter som inte anges här är vinnarens ansvar. ALLA SKATTER ÄR VINNARENS ENDAST ANSVAR. Priset delas ut utan garanti, uttryckligen eller underförstådd, av något slag.

5. VILLKOR FÖR DELTAGANDE: Ingen överföring, tilldelning eller utbyte av ett pris tillåten, förutom att Sponsor förbehåller sig rätten att ersätta pris (eller prisdel) för ett föremål av lika eller större värde efter sponsors eget gottfinnande. Ingenting i dessa officiella tävlingsregler ska tvinga sponsorn att publicera eller på annat sätt använda alla bidrag som skickats in i samband med denna tävling. Alla federala, statliga och lokala lagar och regler gäller. Deltagarna samtycker till att vara bundna av villkoren i dessa officiella regler och av sponsorns beslut, som är slutgiltiga och bindande för alla frågor som rör denna tävling. Genom att komma in representerar deltagare att alla uppsatser och annat material som skickas in som en del av deltagarens deltagande i tävlingen är original och kommer inte att utgöra ärekränkning eller intrång i privatlivet eller på annat sätt kränka tredje parts rättigheter och att deltagaren äger eller har rätt att förmedla all rätt och titel i sådan uppsats och annat material. Dessutom, genom att gå in, beviljar Entrant till Sponsor en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri licens för att redigera, publicera, marknadsföra, publicera när som helst i framtiden och i övrigt använda Entrants inlämnade uppsats, tillsammans med Entrants namn , likhet, biografisk information och all annan information som tillhandahålls av Entrant, i alla media för eventuella redaktionella, reklam- eller reklamändamål, utan ytterligare tillstånd, meddelande eller kompensation (utom när det är förbjudet enligt lag). Potentiell vinnare, som ett villkor för att ta emot något pris, kan också krävas att underteckna och returnera ett förklaringsbevis, en ansvarsfrisättning och där det är lagligt tillåtet en publiceringsfrisättning och en bekräftelse av en licens enligt ovan inom 7 dagar efter dagen för första försöksmeddelande, som bland annat intygar följande: (a) Inträdet vederbörjar inte eller kränker någon parts integritet. (b) inträde inte kränker tredje parts rättigheter; och (c) uppsatsen och annat inlämnat material är original och har aldrig publicerats och bidraget har aldrig vunnit ett pris. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist kan leda till förverkande av priset och val av en alternativ vinnare. Återlämnande av eventuella priser / prisaviseringar som inte kan levereras kan leda till diskvalificering och val av en alternativ vinnare. Godtagande av priset utgör tillstånd för sponsor och dess byråer att använda vinnarens namn och / eller likhet, biografisk information, uppsats, annat material som lämnas in för reklam och reklamändamål utan ytterligare kompensation, såvida det inte är förbjudet enligt lag. Genom att delta i och / eller ta emot pris, går deltagare och vinnare med på att hålla sponsorn och dess marknadsföringspartner, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och tilldelar oskadliga för ansvar, skador eller anspråk för skada eller förlust för någon person eller egendom som rör, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, deltagande i denna tävling, godtagande och / eller efterföljande användning eller missbruk, eller villkor för någon av de utdelade priserna, eller anspråk baserade på publicitetsrättigheter, ärekränkning eller invasion eller integritet. Felaktiga eller vilseledande poster eller handlingar gör deltagaren icke berättigad. Sponsorn förbehåller sig, efter eget gottfinnande, den omedelbara och obegränsade rätten att diskvalificera någon deltagare eller prisvinnare, om antingen begår eller har begått någon handling, eller har varit inblandad eller blir involverad i någon situation eller händelse som sponsorn anser sannolikt att utsätta för Sponsor, deltagare eller vinnare för att förlöjliga, skandal eller förakt eller som på något sätt återspeglar sponsorn negativt. Om sådan information upptäcks av sponsorn efter att en vinnare har fått meddelande om sitt pris och innan priset delas ut, kan sponsor återkalla priset i sin helhet. Om en del av hans / hennes pris redan har tilldelats kan Sponsor dra tillbaka resten av det pris som har uppfyllts. Sponsorns beslut är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör denna punkt. Sponsorn är inte ansvarig för typografiska eller andra fel i tryckningen av erbjudandet, administrationen av tävlingen eller i tillkännagivandet av priset.

6. INTERNET: Sponsor ansvarar inte för förlorade eller sena inlägg eller för elektroniska överföringsfel som leder till utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning av operationer eller överföring, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till eller ändringar av inträdesmaterial, eller för teknisk , nätverk, telefonutrustning, elektroniska, dator-, hårdvaru- eller programvarufel eller begränsningar av något slag, eller felaktiga överföringar av eller underlåtenhet att ta emot postinformation från sponsor eller presentatör på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon webbplats eller någon kombination därav. Om internetdelen av programmet av någon anledning inte kan köras som planerat, inklusive infektion av datavirus, buggar, manipulering, obehörig intervention, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker som skadar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan , integritet eller korrekt genomförande av denna tävling, förbehåller sig sponsorn rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera varje person som tränger med anmälningsprocessen och att avbryta, avsluta, modifiera eller avbryta tävlingen. Sponsor förbehåller sig rätten att välja vinnare bland berättigade bidrag som mottagits från och med uppsägningsdagen. FÖRSIKTIGHET: Varje försök från en tävlande att avsiktligt skada någon webbplats eller undergräva den lagliga driften av spelet är ett brott mot straffrättsliga och civila lagar och om ett sådant försök görs förbehåller sig sponsorn rätten att begära skadestånd från en sådan tävlande till hela lagens omfattning. Om det finns en tvist om deltagarens identitet delas priset ut till den auktoriserade kontoinnehavaren av e-postadressen. Den 'auktoriserade kontoinnehavaren' definieras som den fysiska person som e-postadressen tilldelats.

7. GÄLLANDE LAG: Denna tävling styrs av de interna lagarna i delstaten New York utan hänsyn till principerna för lagkonflikter. Alla ärenden och anspråk i samband med denna tävling måste väckas vid en domstol med behörig jurisdiktion i New York City, utan att använda grupptalan.

8. SEVERABILITET: Om någon bestämmelse i dessa regler befinns vara ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol eller utsedd skiljeman, ska ett sådant beslut inte på något sätt påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse häri.

9. VINNAR & LISTA: För vinnarens namn, gå tillbaka till The Daily South efter den 30 januari 2016, tillgänglig under en period av 30 dagar.

jag tror att jag vill bryta upp

10. SPONSOR: Sponsorn av denna tävling är SouthernLiving.com, P.O. Box 1748, Birmingham, AL 35201